top of page

ครม.อนุมัติวีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล ดึงต่างชาติใช้บริการด้านสาธารณสุขไทย

ครม.อนุมัติวีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล ดึงต่างชาติใช้บริการด้านสาธารณสุขไทย . ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการขับเคลื่อนตามนโยบายผ...

bottom of page