top of page
  • Writer's pictureThaiafprs

ครม.อนุมัติวีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล ดึงต่างชาติใช้บริการด้านสาธารณสุขไทย

ครม.อนุมัติวีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล ดึงต่างชาติใช้บริการด้านสาธารณสุขไทย

.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการขับเคลื่อนตามนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) รองรับนโยบายเชิงท่องเที่ยวของรัฐบาล ด้วยการตรวจลงตราวีซ่าประเภทใหม่ เป็นวีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล (Medical Treatment Visa) โดยวีซ่าจะมีอายุ 1 ปี เป็นวีซ่าที่อนุมัติให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ เพื่อรักษาพยาบาลในประเทศไทยในระยะยาว

.

ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาภาระเรื่องการต่ออายุวีซ่า ในวีซ่าประเภทท่องเที่ยว ดังนั้น Medical Treatment Visa จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาใช้บริการด้านสาธารณสุขในประเทศไทย โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่ารายละ 6,000 บาท และถ้าขออยู่ต่อจะมีค่าธรรมเนียมรายละ 1,900 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ อนุญาตให้มีผู้ติดตามไม่เกิน 3 คน โดยให้ขอรับวีซ่าเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว

.

สำหรับกลุ่มโรคที่อนุญาตให้เข้ามารับการขอรับการตรวจลงตราฯ เป็นกลุ่มโรค หรือหัตถการที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ที่มีระยะเวลาการรักษาต่อเนื่องที่ต้องใช้เวลามากกว่า 90 วัน อาทิ เวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ โรคระบบหัวใจหลอดเลือด โรคมะเร็ง ทันตกรรม ศัลยกรรมความงาม เป็นต้น

.

อย่างนี้ต้องเชียร์ คณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติวีซ่า

เพื่อการรักษาพยาบาล ดึงต่างชาติใช้บริการ

ด้านการแพทย์

ตามนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) รองรับนโยบายเชิงท่องเที่ยว เป็นวีซ่าเพื่อการรักษาพยาบาล (Medical Treatment Visa) โดยจะมีอายุ 1 ปี เป็นอนุมัติให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ เพื่อรักษาพยาบาลในประเทศไทยในระยะยาว

.

Medical Treatment Visa จะเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างมากโดยมีอัตราค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่ารายละ 6,000 บาท และถ้าขออยู่ต่อจะมีค่าธรรมเนียมรายละ 1,900 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ อนุญาตให้มีผู้ติดตามไม่เกิน 3 คน โดยให้ขอรับวีซ่าเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว

.

สำหรับกลุ่มโรคที่อนุญาตให้เข้ามารับการขอรับการตรวจลงตราฯ เป็นกลุ่มโรค หรือหัตถการที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ที่มีระยะเวลาการรักษาต่อเนื่องที่ต้องใช้เวลามากกว่า 90 วัน อาทิ เวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ โรคระบบหัวใจหลอดเลือด โรคมะเร็ง ทันตกรรม ศัลยกรรมความงาม เป็นต้น


การแพทย์ไทยจะสามารถทำรายได้ให้ประเทศไทย ในยามคับขันนี้ได้ แน่นอน

23 views

Comments


bottom of page