ที่ปรึกษาสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย

photo.jpg

ผศ.นพ.ชลทิศ  สินรัชตานันท์
Asst.Prof.Dr.Chonladhis  Sinrachatanant

S__6774906.jpg

รศ.นพ.ภาคภูมิ  สุปิยพันธุ์
Assoc.Prof.Dr.Pakpoom  Supiyapan

66782.jpg
ถนอม.jpg

ศ.นพ.สมยศ  คุณจักร
Prof.Dr.Somyos  Kunachak

รศ.นพ.ถนอม  บรรณประเสริฐ
Assoc.Prof.Dr.Thanom  Bunprasert

คณะกรรมการสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย  2563-ปัจจุบัน
 

Follow Us Online

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
สัมพัน.jpg

นายกสมาคม
นพ.สัมพันธ์  คมฤทธิ์
Dr.Sumpan  Komrit

sarunchai0.jpg

อุปนายก/ทั่วไป

นพ.สรัลชัย  เกียรติสุระยานนท์

Dr.Sarunchai Keatsurayanon

กฤษดา.jpg

อุปนายก/ด้านวิชาการ
นพ.กฤษฎา  โกวิทวิบูล
Dr.Kritsada  Kowitwibool

จิระพง.jpg

ปฏิคม

รศ.นพ.จิระพงษ์  อังคะรา

Assoc.Prof.Dr.Jirapong Aungkara

_MG_3684 (2)_edited.jpg

เหรัญญิก

พญ.นวลวรรณ  ลีลาภัทรพันธุ์

Dr.Nualwan  Leelapattarapun

 

Dr.jumroon-682x1024.png

เลขาธิการ
รศ.นพ.จำรูญ  ตั้งกีรติชัย
Assoc.Prof.Dr.Jumroon  Tungkeeratichai

754b005e81c3c7670e27d54c5557f93a.jpg

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาธิการ 1
นพ.ชัยสิทธิ์  สุขะวัชรินทร์
Dr.Chaiyasit  Sukawatcharin

ศริญญา.jpg

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาธิการ 2

ผศ.พญ.ศริญญา  อุราธรรมกุล

Asst.Prof.Dr.Sarinya  Urathamakul

S__27296017.jpg

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาธิการ 3
พญ.นรินธร  ศักดิ์ศรียุทธนา
Dr.Narintorn  Sakseeyuttana

231089.jpg

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาธิการ 4
นพ.ชยุตม์  ธนาพรสังสุทธิ์
Dr.Chayut  Thanapronsungsut

ชาญชัย สงวน.jpg

นายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์
นพ.ชาญชัย  สงวนสินธุกุล
Dr.Chanchai  Sanguansintukool

โกวิท.jpg

กรรมการ/ประธานจริยธรรม

ผศ.นพ.โกวิทย์  พฤกษานุศักดิ์

Asst.Prof.Dr.Kowit Prueksanusak

วิศรุต.jpg

กรรมการ/ประธานสารสนเทศ

นพ.วิศรุต สามัคคีธรรม

Dr.Witsarut  Samakkeetham

 

กิติศักดิ์.jpg

กรรมการ/ประธานกิจกรรมเพื่อสังคม

นพ.กิติศักดิ์  ด่านวิบูลย์

Dr.Kitisak Danwibool

 

นวมณฑ์.jpg

กรรมการ/ฝ่ายวิชาการ

พญ.นวมณฑ์ พลเสน

Dr.Nawamon  Polsen

 

ประกิศพัน.jpg

กรรมการ/ฝ่ายสารสนเทศ

พญ.ประภิศพันธุ์ เจริญลักษณ์

Dr.Prapispun  Jaruenluk